| | JS cơ bản

Vòng lặp trong JavaScript

@
Vòng lặp trong JavaScript cũng giống như vòng lặp trong các ngôn ngữ lập trình khác, nó giúp chúng ta thực hiện các hành động lặp lại nhiều lần, hay lặp qua các phần tử của một mảng, một đối tượng,… mà không cần phải viết nhiều code.

Vòng lặp while:
Vòng lặp while có 1 giá trị được truyền vào, vòng lặp sẽ chạy nếu giá trị được truyền vào có giá trị, nếu không nó sẽ ngừng lại.
Ví dụ while: vòng lặp này sẽ dừng lại khi giá của biến a bằng 0.
var a = 5, b = 5;
while(a--){
b += 1;
}
//b == 10

Vòng lặp do while:
Vòng lặp do while khác vòng lặp while ở chỗ các hành động xảy ra khi chạy vòng lặp sẽ nằm trong “do”, và nó sẽ chạy ít nhất một lần vì nó sẽ thực hiện hành động bên trong “do” rồi mới xem xét điều kiện.
Ví dụ do while: vòng lặp này vẫn chạy một lần dù điều kiện bên trong while là false.
var b = 5;
do{
b++;
}
while(false);
//b == 6

Vòng lặp for:
Vòng lặp for có 3 tham số truyền vào là: 1 là biến sử dụng trong vòng lặp, 2 là điều kiện để chạy vòng lặp, 3 là thay đổi giá trị của một biến sau khi vòng lặp được chạy.
Ví dụ vòng lặp for: vòng lặp chạy với điều kiện biến i nhỏ hơn 3, nó chạy 3 lần vì sau mỗi lần được chạy biến i sẽ được cộng thêm 1 đơn vị.
var a = 5;
for(let i=0;i < 3;i++){
a++;
}
//a == 8

Vòng lặp for in:
Vòng lặp for in trong JavaScript là vòng lặp giúp lặp qua các phần tử của một mảng hay một đối tượng.
Ví dụ vòng lặp for in:
Lưu ý là vòng lặp này sẽ lấy cả các phần tử là prototype của Function Object hoặc Function Array mà được thêm mới vào, vì vậy bạn cần dùng hàm hasOwnProperty để xác định các giá trị được lặp qua là của đối tượng đó.
var a = {id: 69, name: 'onjs'}, s = '';
for(let i in a){
if(a.hasOwnProperty(i)) s += a[i];
}
//s == 69onjs
Ví dụ tại sao phải sử dụng hàm hasOwnProperty:
var a = {id: 69, name: 'onjs'}, s = '';
//
Object.prototype.__abc = 'bugs';
//nếu không dùng hasOwnProperty giá trị __abc ở trên sẽ có trong đối tượng a
for(let i in a){
s += a[i];
}
//s == 69onjsbugs
var s = '';
for(let i in a){
if(a.hasOwnProperty(i)) s += a[i];
}
//s == 69onjs

Điều khiển vòng lặp:
Vòng lặp trong JavaScript có hai lệnh giúp điều khiển vòng lặp là breakcontinue.

Ví dụ break: vòng lặp sẽ dừng khi biến a bằng 3.
var a = 8;
while(a--){
if(a == 3) break;
}
//a == 3

Ví dụ continue: vòng lặp sẽ chạy tiếp và bỏ qua code bên dưới khi biến a bằng 3.
var a = 6, s = '';
while(a--){
if(a == 3) continue;
s += a;
}
//s == 54210
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×