| | JS cơ bản

Viết code JavaScript trên trang Html

@
Code JavaScript trên trang HTML hoạt động tương tự như những thẻ HTML khác, nó được trình duyệt Web đọc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải,…
Thông thường trình duyệt Web sẽ chạy ngay code JavaScript khi nó đọc được dữ liệu có trong thẻ “script“, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi điều đó (bạn có thể tìm hiểu về nó ở các phần sau).

Trong HTML_DOM Các tập tin JavaScript thường được để dưới dạng file .js rồi nhúng vào các trang HTML, mặc định thì trình duyệt Web sẽ tạm ngưng tải dữ liệu Html_dom rồi chuyển sang tải tập tin .js ngay khi phát hiện thẻ “script”, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi điều đó bằng cách thêm “defer” hoặc “async” vào trong thẻ ”script”.

Thêm code JavaScript từ file .js
<script src="link_file.js"></script>
//với cách này trình duyệt sẽ tạm ngừng tải Html_dom và chuyển sang tải dữ liệu của file .js
<script src="link_file.js" async></script>
//với cách này trình duyệt sẽ tải dữ liệu của file .js cùng lúc với Html_dom
<script src="link_file.js" defer></script>
//với cách này trình duyệt sẽ chỉ tải dữ liệu của file .js sau khi đã tải xong toàn bộ Html_dom

Thêm code JavaScript trực tiếp vào thẻ “script”
<script>
//viết code ở đây
</script>
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×