| | JS cơ bản

Switch trong JavaScript

@
Lệnh Switch trong JavaScript cũng tương tự như lệnh If (điều kiện), nó giúp chúng ta thực hiện các hành động chính xác dựa vào điều kiện đã cho,…
Như đối với lệnh if khi có nhiều lựa chọn để thực hiện hành động thì bạn sẽ phải dùng nhiều lần lệnh “else if”, trong trường hợp này lệnh Switch sẽ là lựa chọn tốt nhất.

case trong switch để xác định giá trị của biến có bằng nhau với giá trị của case không, nếu đúng sẽ thực hiện code bên dưới cho đến khi tới lệnh break thì dừng lại.
break trong switch để xác định phần kết thúc của case phía trên, phần code phía dưới sẽ bị bỏ qua khi case phía trên được thực hiện.
default trong switch là giá trị mặc định sẽ được thực hiện nếu không có case nào được thực hiện, nó phải được đặt ở phía dưới cùng trong bên trong lệnh switch.

Ví dụ 1:
var a = 1;
switch (a) {
case 1:
//thực hiện hành động này nếu biến a bằng 1
break;
case 2:
//thực hiện hành động này nếu biến a bằng 2
break;
case 3:
//thực hiện hành động này nếu biến a bằng 3
}

Ví dụ 2:
var a = 1;
switch (a) {
case 1:
//thực hiện hành động này nếu biến a bằng 1
break;
case 2:
//thực hiện hành động này nếu biến a bằng 2
break;
default:
//thực hiện hành động này nếu các case phía trên không được thực hiện
}
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×