| | Number

Function Number trong JavaScript

@
Function Number trong JavaScript là đại diện của các giá trị trị dạng number, ví dụ: 123, 69, Infinity… NaN.
Function Number giúp chúng ta chuyển đổi từ các giá trị khác sang giá trị dạng Number, nếu giá trị được truyền vào không thể chuyển sang dạng Number thì nó sẽ trả lại NaN.

Ví dụ sử dụng Function Number:
var a = '1234', b = 'onjs.me';
var aa = Number(a);
//aa == 1234
var bb = Number(b);
//bb == NaN

Các thuộc tính của function Number:
 • NaN
 • Giá trị NaN.
 • EPSILON
 • 2.220446049250313e-16
 • MAX_VALUE
 • Số lớn nhất trong JavaScript.
 • MIN_VALUE
 • Số nhỏ nhất trong JavaScript.
 • NEGATIVE_INFINITY
 • -Infinity giá trị này nhỏ hơn: MIN_VALUE
 • POSITIVE_INFINITY
 • Infinity giá trị này lớn hơn: MAX_VALUE
 • MIN_SAFE_INTEGER
 • Số nguyên âm an toàn nhỏ nhất trong JavaScript.
 • MAX_SAFE_INTEGER
 • Số nguyên dương an toàn lớn nhất trong JavaScript.
 • prototype
 • Đối tượng này là prototype của Number, bạn có thể thêm chức năng mới vào đây.
 • isFinite(n)
 • Sự kết hợp giữa: (typeof n === 'number' && isFinite(n)).
 • isNaN(n)
 • Trả lại true nếu n là NaN.
 • isInteger(n)
 • Trả lại true nếu n là số nguyên (integer).
 • isSafeInteger(n)
 • Trả lại true nếu n là số nguyên và (n >= MIN_SAFE_INTEGER && n <= MAX_SAFE_INTEGER).
 • parseFloat(n)
 • Trả lại một số nếu ít nhất những ký tự đầu tiên của n là một số.
 • parseInt(n)
 • Trả lại một số nguyên (integer) nếu ít nhất những ký tự đầu tiên của n là một số.

Number.MAX_VALUE
// 1.7976931348623157e+308
Number.MIN_VALUE
// 5e-324
Number.NEGATIVE_INFINITY
// -Infinity
Number.POSITIVE_INFINITY
// Infinity
Number.MIN_SAFE_INTEGER
// -9007199254740911
Number.MAX_SAFE_INTEGER
// 9007199254740911

isFinite và isNaN:
Number.isFinite(NaN);
// false
Number.isFinite(Infinity);
// false
Number.isFinite(1e5);
// true
Number.isFinite(1);
// true
Number.isFinite('1');
// false

Number.isNaN(NaN);
// true
Number.isNaN(Infinity);
// false
Number.isNaN(1);
// false
Number.isNaN('1');
// false
Number.isNaN('abc');
// false

isInteger và isSafeInteger:
Number.isInteger(NaN);
// false
Number.isInteger(1);
// true
Number.isFinite(1e5);
// true
Number.isFinite(1.5);
// false

var mi = Number.MIN_SAFE_INTEGER;
var ma = Number.MAX_SAFE_INTEGER;
Number.isSafeInteger(1);
// true
Number.isSafeInteger(1.5);
// false
Number.isSafeInteger(mi);
// true
Number.isSafeInteger(ma);
// true
Number.isSafeInteger(ma+1);
// false

parseInt và parseFloat:
Number.parseInt(1.5);
// 1
Number.parseInt('12.3ghhh');
// 12
Number.parseInt('-12.3ghhh');
// -12
Number.parseInt('ghhh');
// NaN

Number.parseFloat(1.5);
// 1.5
Number.parseFloat('12.3ghhh');
// 12.3
Number.parseFloat('-12.3ghhh');
// -12.3

Prototype của function Number:
 • constructor
 • Trả lại: function Number
 • toExponential(a)
 • Làm một số hiển thị ở dạng số mũ
 • toFixed(a)
 • Thay đổi số lượng số dư của một số bằng với giá trị truyền vào biến a
 • toPrecision(a)
 • Thay đổi số lượng số của một số bằng với giá trị truyền vào biến a
 • toLocaleString()
 • Chuyển các số sang dạng chuỗi và thêm các dấu chấm hoặc dấu phẩy vào giữa các số cho dễ đọc, (tùy theo trình duyệt).
 • toString()
 • Chuyển một số sang kiểu dữ liệu chuỗi
 • valueOf()
 • Trả lại giá trị gốc của một số

var a = 9912345;
a.constructor;
// function Number() {}

a.toExponential(3);
// 9.912e+6
a.toExponential(4);
// 9.9123e+6

var b = 99.9123;
b.toFixed(3);
// 99.912
b.toFixed(0);
// 100

var c = 123456;
c.toPrecision(3);
// 1.23e+5
c.toPrecision(4);
// 1.235e+5

var d = 123456789;
d.toLocaleString();
// 123.456.789

var e = (123).toString();
//typeof e == string
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×