| | Date

Function Date trong JavaScript

@
Function Date trong JavaScript là đại diện cho kiểu dữ liệu thời gian (ngày, tháng, năm,…), bạn có thể tạo ra một đối tượng chứa các khoảng thời gian theo ý mình với new Date().
Chuẩn ECMAScript yêu cầu đối tượng Date có thể biểu diễn bất kỳ ngày và thời gian nào, chính xác tới từng mili giây, trong 100 triệu ngày trước hoặc sau ngày 1/1/1970. Đây là một dãy của cộng hoặc trừ 273,785 năm, vì thế JavaScript có thể biểu diễn ngày và thời gian tới năm 275,755.

Tạo một đối tượng chứa thời gian từ function Date:
new Date();
//trả lại đối tượng chứa khoảng thời gian của hiện tại.

new Date(milliseconds);
//trả lại đối tượng chứa khoảng thời gian tương ứng với số mili giây tính từ 5 giây trước nửa đêm ngày 1/1/1970, bạn có truyền số nguyên âm vào đây.
//Lưu ý là (1000 mili giây == 1 giây).

new Date(date_string)
//trả lại đối tượng chứa khoảng thời gian tương ứng với một chuỗi biểu diễn thời gian được truyền vào, chuỗi hợp lệ là chuỗi dùng cho function Date.parse().

new Date(year, month, date, hour, minute, second);
//trả lại đối tượng chứa khoảng thời gian tương ứng: (năm, tháng, ngày, giờ,…), 2 biến “year và month” là bắt buộc, những biến phía sau có thể được bỏ qua.
//Lưu ý là: biến month bắt đầu với 0 cho tháng 1 và 11 cho tháng 12,… xem tiếp phía dưới phần ví dụ với function Date.UTC

Các thuộc tính của function Date:
 • now()
 • Trả lại số mili giây của khoảng thời gian hiện tại, ví dụ: Date.now() == 854730000000.
 • parse(String)
 • Phân tích một chuỗi biểu diễn thời gian của một ngày và trả về số mili giây nội bộ của ngày đó.
 • UTC(y,m,d,…)
 • Trả về số mili giây của ngày và thời gian UTC đã cho.
 • prototype
 • Prototype của function Date, bạn có thể tạo thêm các chức năng mới vào đây.

Code ví dụ với:
Date.UTC(year, month, day, hours, minutes, seconds, ms);
year − Một số 4 chữ số biểu diễn năm.
month − Một số integer giữa 0 và 11 biểu diễn tháng.
day − Một số integer giữa 0 và 31 biểu diễn ngày.
hours − Một số integer giữa 0 và 23 biểu diễn giờ.
minutes − Một số integer giữa 0 và 59 biểu diễn phút.
seconds − Một số integer giữa 0 và 59 biểu diễn giây.
ms − Một số integer giữa 0 và 999 biểu diễn mili giây.
var mi_sec = Date.UTC(1997,0,1);
//mi_sec == 852076800000

Code ví dụ với: Date.parse(String)
var mi_sec = Date.parse('Thu may 01, 1997 23:09:09');
//mi_sec == 862502949000

Prototype của function Date:
 • getTime()
 • Trả về số mili giây của “Date” đã cho, tính từ tháng 1/1970 UTC.
 • getTimezoneOffset()
 • Trả về Time-zone Offset (múi giờ) bằng số phút cho Locale hiện tại.
 • getMilliseconds()
 • Trả về mili giây của “Date” đã cho theo Local time.
 • getSeconds()
 • Trả về giây của “Date” đã cho theo Local time.
 • getMinutes()
 • Trả về phút của “Date” đã cho theo Local time.
 • getHours()
 • Trả về giờ của “Date” đã cho theo Local time.
 • getDate()
 • Trả về ngày trong tháng cho “Date” đã cho theo Local time.
 • getDay()
 • Trả về ngày trong tuần cho “Date” đã cho theo Local time.
 • getMonth()
 • Trả về tháng của “Date” đã cho theo Local time, (0 là tháng 1,…).
 • getFullYear()
 • Trả về năm của “Date” đã cho theo Local time.
 • getYear()
 • Trả về năm rút gọn có 2 số của “Date” đã cho theo Local time, ví dụ: năm 1997 == 97.
 • getUTCMilliseconds()
 • Trả về mili giây của “Date” đã cho theo Universal time.
 • getUTCSeconds()
 • Trả về giây của “Date” đã cho theo Universal time.
 • getUTCMinutes()
 • Trả về phút của “Date” đã cho theo Universal time.
 • getUTCHours()
 • Trả về giờ của “Date” đã cho theo Universal time.
 • getUTCDate()
 • Trả về ngày trong tháng cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • getUTCDay()
 • Trả về ngày trong tuần cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • getUTCMonth()
 • Trả về tháng của “Date” đã cho theo Universal time, (0 là tháng 1,…).
 • getUTCFullYear()
 • Trả về năm của “Date” đã cho theo Universal time.
 • setTime()
 • Thiết lập thời gian cho đối tượng Date bằng số mili giây từ tháng 1/1970 UTC.
 • setMilliseconds()
 • Thiết lập mili giây cho “Date” đã cho theo Local time.
 • setSeconds()
 • Thiết lập giây cho “Date” đã cho theo Local time.
 • setMinutes()
 • Thiết lập phút cho “Date” đã cho theo Local time.
 • setHours()
 • Thiết lập giờ cho “Date” đã cho theo Local time.
 • setDate()
 • Thiết lập ngày trong tháng cho “Date” đã cho theo Local time.
 • setMonth()
 • Thiết lập tháng cho “Date” đã cho theo Local time.
 • setFullYear()
 • Thiết lập năm đầy đủ cho “Date” đã cho theo Local time.
 • setUTCMilliseconds()
 • Thiết lập mili giây cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • setUTCSeconds()
 • Thiết lập giây cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • setUTCMinutes()
 • Thiết lập phút cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • setUTCHours()
 • Thiết lập giờ cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • setUTCDate()
 • Thiết lập ngày trong tháng cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • setUTCMonth()
 • Thiết lập tháng cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • setUTCFullYear()
 • Thiết lập năm đầy đủ cho “Date” đã cho theo Universal time.
 • toUTCString()
 • Biến đổi một “Date” thành một chuỗi, sử dụng qui ước Universal time.
 • toTimeString()
 • Trả về thời gian của đối tượng “Date” ở dạng chuỗi con người đọc được.
 • toDateString()
 • Trả về một chuỗi ngày mà con người đọc được.
 • toLocaleString()
 • Biến đổi “Date” thành chuỗi, sử dụng các qui ước của Locale hiện tại.
 • toLocaleTimeString()
 • Trả về thời gian của đối tượng “Date” ở dạng chuỗi, sử dụng qui ước của Locale hiện tại.
 • toLocaleDateString()
 • Trả về “Date” dưới dạng chuỗi, sử dụng qui ước của Locale hiện tại.
 • toString()
 • Trả về một chuỗi biểu diễn đối tượng Date đã cho.
 • valueOf()
 • Trả về giá trị ban đầu của một đối tượng Date.

Ví dụ 1:
var t = new Date(1997, 1, 1);
t.getTime();
// 854730000000
t.getTimezoneOffset();
// -420
// -420 tức là múi giờ GMT+7, (7 giờ == 420 phút).

t.getHours();
// 0
t.getDate();
// 1

t.getUTCHours();
// 17
t.getUTCDate();
// 31

Ví dụ 2:
var t = new Date(1997, 1, 1);

t.getHours();
// 0
t.getDate();
// 1

t.setHours(10);
//set giờ của t thành 10
t.setDate(15);
//set ngày của t thành 15

t.getHours();
// 10
t.getDate();
// 15

Ví dụ 3:
var t = new Date(1997, 1, 1);

t.toUTCString();
// Fri, 31 Jan 1997 17:00:00 GMT

t.toTimeString();
// 00:00:00 GMT+0700 (ICT)
t.toDateString();
// Sat Feb 01 1997

t.toLocaleString();
// 00:00:00, 1/2/1997
t.toLocaleTimeString();
// 00:00:00
t.toLocaleDateString();
// 1/2/1997

t.toString();
// Sat Feb 01 1997 00:00:00 GMT+0700 (ICT)
t.valueOf();
// 854730000000
  this.alter   ·   1   ·  
😂Smileys List   ·   ×