| | Boolean

Function Boolean trong JavaScript

@
Function Boolean trong JavaScript là đại diện của hai giá trị là: true và false. Function Boolean giúp chúng ta chuyển đổi từ các giá trị khác sang giá trị true hoặc false, tuy nhiên bạn hoàn toàn không cần dùng đến nó vì chúng ta đã có toán tử NOT (phủ định) rồi.

Ví dụ sử dụng Function Boolean và toán tử NOT:
Toán tử NOT (Phủ định) có thể thay thế hoàn toàn nhiệm vụ của function Boolean.
var a = 0, b = 1;
var res_1 = Boolean(a);
//res_1 == false
var res_2 = Boolean(b);
//res_2 == true
var res_3 = !!a;
//res_3 == false
var res_4 = !!b;
//res_4 == true

Prototype của function Boolean:
  • constructor
  • Trả lại: function Boolean
  • toString()
  • Giúp chuyển giá trị true hoặc false thành dạng chuỗi.
    Ví dụ: true.toString() == 'true'
  • valueOf()
  • Trả lại giá trị gốc của đối tượng
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×