| | JS cơ bản

Điều kiện: If else if

@
Điều kiện (if) trong JavaScript giúp chúng ta thực hiện các hành động chính xác dựa vào điều kiện đã cho.

Để một lệnh if được thực hiện thì giá trị bên trong của nó phải là “có giá trị”, ví dụ: 1, true, 'abc',… ngược lại nếu giá trị bên trong của nó là không có giá trị thì lệnh if đó sẽ không được thực hiện, ví dụ: false, 0,…

Ví dụ 1: thay đổi giá trị của biến b thành 2, với điều kiện biến a bằng 1
var a = 1, b = 0;
if(a == 1) {
b = 2;
}
//b == 2

Ví dụ 2: thay đổi giá trị của biến b thành 2, với điều kiện biến a bằng 0, nếu sai sẽ thay đổi giá trị của biến b thành 3
var a = 1, b = 0;
if(a == 0) {
b = 2;
} else {
b = 3;
}
//b == 3
Cách viết gọn gàng hơn:
var a = 1, b = 0;
b = (a == 0) ? 2 : 3;
//b == 3

Ví dụ 3: thay đổi giá trị của biến b thành 2, với điều kiện biến a bằng 0, nếu sai sẽ xem xét điều kiện tiếp theo,… cuối cùng nếu các điều kiện trước đó đều sai sẽ thay đổi giá trị của biến b thành 4
var a = 1, b = 0;
if(a == 0) {
b = 2;
} else if(a == 1) {
b = 3;
} else {
b = 4;
}
//b == 3
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×