| | JS cơ bản

Các kiểu dữ liệu

@
Trong JavaScript có 6 kiểu dữ liệu là: undefined, number, string, boolean, function, object.
 • Undefined
 • là giá trị mặc định của 1 biến chưa được chỉ định (chưa có dữ liệu).
 • Number
 • là kiểu dữ liệu dạng số, ví dụ: 123, 123.5, NaN,…
 • String
 • là kiểu dữ liệu dạng chuỗi, ví dụ: "123", 'this is string',…
 • Boolean
 • là các từ dạng: true hoặc false;
 • Function
 • đây là một chức năng năng, ví dụ: function abc(){}.
 • Object
 • là dữ liệu dạng đối tượng, ví dụ: {}, [], /./,… hay null.

Sử dụng lệnh typeof để xác định kiểu dữ liệu:
var a = 123;
var b = typeof a;
//b == number

Ví dụ các kiểu dữ liệu:
var u;
//typeof u == undefined
var a = 1;
//typeof a == number
var aa = NaN;
//typeof aa == number
//NaN là viết tắt của từ “Not a Number”, nhưng kiểu dữ liệu của nó vẫn là number
var b = '1';
//typeof b == string
var c = true;
//typeof c == boolean
var d = function(){};
//typeof d == function
var e = {};
//typeof e == object
var f = /./;
//typeof f == object
var g = null;
//typeof g == object

Cần lưu ý đối tượng null, vì giá trị của nó là trống và trong một số trường hợp nó bị toán tử so sánh coi là số 0:
var a = null;
a >= 0
// true
a <= 0
// true
a == 0
// false
a > -1
// true
  this.alter   ·   2   ·  
😂Smileys List   ·   ×