| | JS cơ bản

Biến và cách khai báo biến

@

Biến trong JavaScript giúp chúng ta khai báo dữ liệu, và sử dụng nó dựa vào tên biến.
Javascript cung cấp cho chúng ta 3 cách khai báo biến là “var, let và const”.


Với cách khai báo biến bằng “var” thì bạn có thể khai báo lại tên biến nhiều lần tuỳ ý mà không gặp phải lỗi nào cả:
var abc = 1;
var abc = 2;

Với cách khai báo biến bằng “let” thì bạn có thể thay đổi giá trị của biến nhưng không được khai báo lại tên của 1 biến đã được khai báo trước đó hay dùng tên biến làm tên Function:
let abc = 1;
let abc = 2;
//lỗi, biến abc đã được khai báo rồi.
Code đúng:
let abc = 1;
abc = 2;

Với cách khai báo biến bằng “const” thì biến đó sẽ trở thành một từ dự trữ, vì vậy bạn không được thay đổi giá trị của biến, không được khai báo lại tên biến hay dùng tên biến làm tên Function.

Biến global và biến cục bộ:
Biến global là biến toàn cục nó có thể sử dụng ở bất cứ đâu sau khi được khai báo, còn biến cục bộ thì chỉ có thể sử dụng ở trong một hàm nhất định thôi.
Ngoài ra, khi bạn khai báo một biến global bằng var thì nó sẽ thuộc đối tượng window (window là đối tượng đại diện cho một cửa sổ của trình duyệt, nó chứa toàn bộ các object hay function khác).

Ví dụ: biến a và b có thể sử dụng ở bất cứ đâu, còn biến c thì chỉ có thể sử dụng bên trong function kia thôi.
let a = 1;
var b = 2;
//2 biến trên là biến global
var aa = window.a;
//aa == undefined
var bb = window.b;
//bb == 2
//bb bằng 2 vì khi một biến global được khai báo bằng “var” thì nó sẽ thuộc window
(function(){
var c = 3;
//biến trên là biến cục bộ
}) ();

Cách đặt tên biến, tên function:
Tên biến hay tên function trong JavaScript phải là các ký tự (Latin, 0-9 và _), và không phải từ dự trữ.
Lưu ý: tên biến hay tên function trong JavaScript có phân biệt kí tự in HOA và kí tự thường, tên biến hay tên function không được bắt đầu bằng một số:
var while = 1;
//lỗi, while là từ dự trữ.
var a123 = true;
// Ok
var 123 = true;
//lỗi, tên biến không được bắt đầu bằng số.

Danh sách các từ dự trữ trong JavaScript:
Bạn không được dùng các từ này để làm tên biến hay tên Function (nếu không sẽ gây ra lỗi).
abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, debugger, default, delete, do, double, else, enum, export, extends, false, final, finally, float, for, function, goto, if, implements, import, in, instanceof, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try, typeof, var, void, volatile, while, with
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×