| | JS cơ bản

Biến có giá trị đặc biệt

@
Các biến có giá trị đặc biệt là các biến có giá trị là: true, false, null… hay 0 và 1.
Khi bạn thực hiện các toán tử so sánh hay các toán tử logic thì việc xác định giá trị của các biến này là rất quan trọng.

Các biến có giá trị đặc biệt:
 • true
 • true trái ngược với false, và có thể so sánh với 1
 • false
 • false trái ngược với true, và có thể so sánh với 0
 • 1
 • số 1 và số 0 dạng number là hai số trái ngược nhau, và có thể so sánh với true và false
 • 0
 • số 1 và số 0 dạng number là hai số trái ngược nhau, và có thể so sánh với true và false
 • NaN
 • NaN (Not a Number) nhưng kiểu dữ liệu của nó vẫn là number
 • ''
 • một đoạn chuỗi trống rỗng có thể so sánh với false và số 0
 • null
 • null có giá trị trống rỗng, và có thể so sánh với undefined và số 0
 • undefined
 • undefined là giá trị của một biến chưa có giá trị
 • Infinity
 • giá trị này lớn hơn số lớn nhất trong JavaScript
 • -Infinity
 • giá trị này nhỏ hơn số nhỏ nhất trong JavaScript

Một vài ví dụ về việc so sánh giữa các biến có giá trị khác nhau:
var a = true, b = false;
var c = 1, d = 0, e = '';
(a == b);
// false
(a == c);
// true
(a === c);
// false
(b == d);
// true
(b === d);
// false
(b == e);
// true
(d == e);
// true

var a = undefined, b = null;
(a == b);
// true
(a === b);
// false
(b >= 0);
// true
(b < 1);
// true
(b == 0);
// false

Các biến không có giá trị:
Biến không có giá trị được hiểu là những biến có giá trị trống rỗng, biến chưa được chỉ định, hay biến false,…
var a;
//biến chưa có giá trị tất nhiên là biến không có giá trị rồi
var b = null;
//biến có giá trị null là biến không có giá trị
var c = false;
//biến có giá trị false là biến không có giá trị
var d = 0;
//biến có giá trị là số 0 dạng number là biến không có giá trị
var e = NaN;
//biến có giá trị là NaN (Not a Number) là biến không có giá trị
var f = '';
//biến có giá trị là một chuỗi trống rỗng là biến không có giá trị
// v.v…

Biến không có giá trị sẽ chuyển sang giá trị true khi bạn dùng toán tử NOT (Phủ định), và ngược lại nếu biến đó có giá trị thì sẽ bị chuyển sang giá trị false:
Code ví dụ:
var a;
//biến chưa có giá trị
var aa = !a;
//aa == true
var b = null;
//biến có giá trị null
var bb = !b;
//bb == true
var c = 1;
var cc = !c;
//cc == false
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×