| | Array

Array prototype unshift() và shift()

@
unshift(a,b,…), Function này dùng để thêm một hoặc nhiều phần tử tới phần đầu của một mảng và trả về độ dài mới của mảng.

shift(), Function này dùng để xóa phần tử đầu tiên trong mảng.

Code ví dụ:
var a = [1, 2, 3];

var b = a.unshift(69);
//b == 4
//a == [69, 1, 2, 3]

var aa = a.shift();
//aa == 69
//a == [1, 2, 3]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×