| | Array

Array prototype splice()

@
Hàm này dùng để thêm và/hoặc gỡ bỏ các phần tử của một mảng, và trả lại các mảng mới là các phần tử bị xóa.

Code ví dụ splice(n, m, a, b,…):
Biến n là xác định vị trí chỉ mục để bắt đầu xóa và/hoặc thêm phần tử mới vào đó, biến m là số lượng phần tử sẽ bị xoá, biến (a,b,…) là các phần tử sẽ được thêm vào vị trí phía trước của biến n;
var a = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
var aa = a.splice(2, 3);
//aa == [3, 4, 5]
//a == [1, 2, 6]

var b = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
var bb = b.splice(-3);
//bb == [4, 5, 6]
//b == [1, 2, 3]

var c = [1, 2, 3, 4, 5];
var cc = c.splice(2, 1, 'on', 'js');
//cc == [3]
//c == [1, 2, 'on', 'js', 4, 5]

var d = [1, 2, 3, 4, 5];
var dd = d.splice(2, 0, 'on', 'js');
//dd == []
//d == [1, 2, 'on', 'js', 3, 4, 5]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×