| | Array

Array prototype sort()

@
sort(f), Hàm này dùng để sắp xếp lại các phần tử của một mảng, mặc định nếu không có function callback thì hàm này sẽ là sắp xếp lại mảng theo thứ tự từ 0 đến 9 và từ A đến Z.

Còn nếu có function callback thì bạn có thể sắp xếp lại mảng theo ý mình.

Code ví dụ:
var a = ['a', 9, 1, 0, 2, 3];
a.sort();
//a == [0, 1, 2, 3, 9, 'a']

var b = ['a', 9, 1, 0, 2, 3, 'b'];
b.sort((a, b) => a > b);
//b == ['a', 0, 1, 2, 3, 9, 'b']

var c = [9, 1, 0, 2, 3];
c.sort((a, b) => a < b);
//c == [9, 3, 2, 1, 0]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×