| | Array

Array prototype some()

@
some là hàm dùng để kiểm tra xem có giá trị nào trong mảng thoả mãn hàm kiểm tra đã cho không, nếu có ít nhất một giá trị thoả mãn trả về true, nếu không trả về false.

Code ví dụ:
var a = [0, 1, 2, 3];
a.some(a => {return a >= 4});
// false

var b = [4, 0, 1, 2, 3];
b.some(a => {return a >= 4});
// true
  this.alter   ·   1   ·  
😂Smileys List   ·   ×