| | Array

Array prototype slice()

@
Hàm này dùng để lấy một hoặc vài phần tử của một mảng và trả về một mảng mới là các phần tử lấy được.

Code ví dụ slice(n, m):
Ở function này biến n và m là các chỉ mục tương ứng với chỉ mục trong mảng, nếu là số nguyên âm thì chỉ mục sẽ là độ dài của mảng cộng với giá trị của biến.
var a = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
a.slice(2, 5);
//Array [3, 4, 5]
a.slice(3);
//Array [4, 5, 6]
a.slice(-2, -1);
//Array [5]
a.slice(-2);
//Array [5, 6]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×