| | Array

Array prototype push() và pop()

@
push(a,b,…), Function này dùng để thêm một hoặc nhiều phần tử tới phần cuối của một mảng và trả về độ dài mới của mảng.

pop(), Function này dùng để xóa phần tử cuối cùng trong mảng.

Code ví dụ:
var a = [1, 2, 3];

var b = a.push(69);
//b == 4
//a == [1, 2, 3, 69]

var aa = a.pop();
//aa == 69
//a == [1, 2, 3]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×