| | Array

Array prototype map()

@
map giúp tạo một mảng mới với các kết quả của việc gọi một hàm đã cho trên mỗi phần tử của mảng này.

Code ví dụ:
var a = [1.5, -2, 3, null];
var aa = a.map(Math.abs);
//aa == [1.5, 2, 3, 0]

var b = [1.5, -2, 3, null];
var bb = b.map(a => a * 10);
//bb == [15, -20, 30, 0]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×