| | Array

Array prototype join() và toString()

@
Cả hai hàm này đều là hàm dùng để kết hợp các phần tử trong mảng vào thành một chuỗi, tuy nhiên nếu hàm join có giá trị được truyền vào thì điểm ngăn cách giữa các phần tử trong mảng sẽ là giá trị được truyền vào đó.

Code ví dụ:
var a = [1, 2, 3];
var b = a.join();
//b == 1,2,3
var c = a.toString();
//c == 1,2,3

var d = a.join('@');
//d == 1@2@3
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×