| | Array

Array prototype indexOf() và lastIndexOf()

@
indexOf(a), Function này trả về tham số đầu tiên có giá trị giống với giá trị được truyền vào biến a của một mảng, nếu không có giá trị nào được tìm thấy sẽ trả lại -1.

lastIndexOf(a), Function này cũng giống như indexOf nhưng nó sẽ trả về tham số cuối cùng.

Code ví dụ:
var a = [1, 2, 3, 2];
a.indexOf(2);
// 1
a.lastIndexOf(2);
// 3
a.lastIndexOf(69);
// -1
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×