| | Array

Array prototype forEach()

@
forEach là hàm giúp lặp qua tất cả các phần tử trong mảng, và thực hiện các hành động lên mỗi phần tử trong mảng, hoặc cũng có thể thay đổi các giá trị có trong mảng.

Code ví dụ forEach(f(a, b, c)):
a là giá trị của chỉ mục.
b là chỉ mục tương ứng với a.
c chính là mảng hiện tại.

Ví dụ này sẽ hoãn đổi giá trị của từng cặp giá trị cho nhau:
var a = [4, 5, 6, 7, 8, 9];
a.forEach((a, b, c) => {
if(b % 2){
var aa = c[b-1];
c[b] = aa;
c[b-1] = a;
}});
//a == [5, 4, 7, 6, 9, 8]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×