| | Array

Array prototype fill()

@
Code ví dụ fill(a, n):
Hàm này giúp chuyển các giá trị trong mảng thành a tính từ chỉ mục n trở đi.
var a = [1, 2, 3, 4];
a.fill(9, 1);
//a == [1, 9, 9, 9]

var b = [1, 2, 3, 4];
b.fill(9, 2);
//b == [1, 2, 9, 9]

var c = [1, 2, 3, 4];
c.fill(9, -1);
//c == [1, 2, 3, 9]
  this.alter   ·   1   ·  
😂Smileys List   ·   ×