| | Array

Array prototype concat()

@
Hàm này sẽ trả lại một mảng mới là mảng mẹ cộng với các mảng hoặc các giá trị được truyền vào function.

Code ví dụ:
var a = [1, 2];
var b = a.concat(8, 9);
//b == [1, 2, 8, 9]
var c = a.concat([7, 8], 10);
//c == [1, 2, 7, 8, 10]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×